top of page
Tarieven

tarieven.

Consultvergoeding

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef is officieel Kwaliteitsgeregistreerd, maar heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Bij de meeste zorgverzekeraars ontvangt u geen vergoeding voor begeleiding door mij, ook niet voor de uren uit de basisverzekering. Uitzonderingen zijn mogelijk. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekering.

Voor begeleiding bij buikklachten, het FODMaP-beperkte dieet of bij SIBO kijk dan op de pagina Pakketten.

 

Uitschrijving machtiging dieetpreparaat 20 euro
Uitschrijving belastingverklaring dieetkosten 20 euro

Pin-betaling is mogelijk bij Eet & Beleef.
Zowel in de praktijk van Eet & Beleef op Groningensingel 633 in Arnhem als op locatie.
 

fodmap-logo (002).png

Algemene voorwaarden.

algemene voorwaardn

Legitimatie

• Burger Service Nummer en Legitimatieplicht
Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat al deze partijen met een betrouwbaar BSN moeten werken. Zij moeten er zeker van zijn dat het nummer en de gegevens bij een bepaalde persoon horen.
• Cliënten moeten zich kunnen legitimeren bij een ziekenhuis en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of verpleeghuis. Dit betekent dat je bij een bezoek aan mijn praktijk een legitimatiebewijs bij je moet hebben.

Verhindering

Als je niet kunt komen, kun je dit telefonisch of per e-mail minimaal 24 uur van te voren melden. Het consult zal dan niet in rekening worden gebracht. Als je zonder tijdig bericht niet verschijnt op een afspraak wordt het consult door de verzekeraar niet vergoed en ben ik genoodzaakt de afspraaktijd bij je in rekening te brengen met een minimum van € 21,00.

Algemene voorwaarden

Algemeen
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering.
5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
6. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
7. De diëtist geeft de factuur mee aan de cliënt of de cliënt ontvangt de factuur digitaal. De patiënt dient een rekening te voldoen aan de diëtist binnen de vastgestelde termijn van 10 dagen. De patiënt kan hierna de rekening opsturen naar de zorgverzekering waardoor de zorgverzekeraar een deel van het bedrag terugstort naar de patiënt. De praktijk Eet & Beleef heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
9. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste vier maal het kwartiertarief.
10. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.
13. De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/ verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt dit niet te doen. De diëtist maakt gebruik van Siilo om informatie beveiligd te versturen per mail.
14. Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
15. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist.
16. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van letsel of schade voortvloeiend of verband houdende met de Basis Health Check of het volgen van een dieet.

17. De diëtist stelt de verwijzend arts in kennis van de metingen van de Basis Health Check na goedkeuring door de cliënt.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 10 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 10 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde termijn van 2 weken alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00.
5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.
7. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij de diëtist.

Privacy regelement.

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef Diëtistenpraktijk Eet en Beleef, gevestigd aan Groningensingel 633, 6835EZ in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.eetenbeleef.info, Groningensingel 633 Arnhem +31633306520

Joyce Bijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Diëtistenpraktijk Eet & Beleef. Zij is te bereiken via bestel@eetenbeleef.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Diëtistenpraktijk Eet & Beleef verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over je activiteiten op de website

- Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Diëtistenpraktijk Eet & Beleef kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Diëtistenpraktijk Eet & Beleef raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestel@eetenbeleef.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

- Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Diëtistenpraktijk Eet & Beleef analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

- Diëtistenpraktijk Eet & Beleef verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diëtistenpraktijk Eet & Beleef) tussen zit. Diëtistenpraktijk Eet & Beleef gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Evry, Siilo en e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens wegens de wettelijke verplichting: Naam > 7 jaar; Personalia > 7 jaar; > Adres > 7 jaar; Verwijzing door de arts > 7 jaar. Alles wordt digitaal bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diëtistenpraktijk Eet & Beleef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Eet & Beleef en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestel@eetenbeleef.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. De kopiën kunnen bevailigd verzonden worden via de app Siilo. Diëtistenpraktijk Eet & Beleef zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. Diëtistenpraktijk Eet & Beleef wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diëtistenpraktijk Eet & Beleef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of met bestel@eetenbeleef.nl

boeken en sites

Interessante boeken & websites.

FODMaP – Alles over PDS en onbegrepen buikklachten – Van advies en menu’s tot leefstijl en meer..,  Bijl, J., Gerrits, J, 2017, ISBN 9789082708707 Paperback en eBook EAN 1230001965117  

PDS & Stress, Bijl, J., Gerrits, J, Lucas, K., 2019, ISBN 9789082708738 Paperback 

SIBO, Bijl, J., Gerrits, 2020, ISBN 97892708745 Paperback

JACQUELINE GERRITS

Orthomoleculair diëtist, specialisatie FODMaP en voedselallergie

http://www.vitality-jg.nl


DIETISTEN COÖPERATIE NEDERLAND

Vereniging van zelfstandig werkende diëtisten

http://www.dcn.nu

VOEDINGONLINE

https://www.voedingonline.nl/page/Links/Algemene-adressen/Nederlandse-dietistenpraktijken

BIOVITAAL

webshop voor vitaminen, mineralen en overige supplementen.

www.BioVitaal.nl

DISOLUT

webshop voor enzymen.

Wil je enzymen bestellen van Disolut (Intoleran)? Klik dan op de link: https://www.intoleran.com/supplementen/?tt=2049_12_414263_&r=%2F

 

EERSTELIJNS ONDERVOEDINGS INSTITUUT
Veel informatie over ondervoeding. Ook een overzicht van de gecertificeerde diëtisten.
http://www.EOI.nl

 

VOEDINGSCENTRUM
Alles op gebied van voeding/eten in relatie tot gezondheid, herkomst, veiligheid, achtergronden, nieuws en recepten.
http://www.voedingscentrum.nl

 

SPIJSVERTERING INFO
Alles over de spijsvertering: fabels & feiten. De spijsverteringscheck, kennisquiz, vezeltest en een kinderquiz.
http://www.spijsvertering.info

 

KIES IK GEZOND?
Met deze site check je zelf heel makkelijk wat gezonde en wat minder gezonde keuzes zijn binnen een groep vergelijkbare producten.
http://www.kiesikgezond.nl

VITAMINE INFORMATIE BUREAU
Alle vitamine en mineralen op een rij: hoeveel heb je nodig, waar zit het in? Plus uitgebreid nieuwsoverzicht.
http://www.vitamine-info.nl

 

GROENTEN FRUIT BUREAU
De laatste groente- en fruitnieuwtjes en de veggipedia.
http://www.groentenenfruit.nl

 

NEDERLANDS VISBUREAU
Informatie over vis in relatie tot gezondheid: vitamines, mineralen, omega 3 en overgewicht.
http://www.visbureau.nl/gezondheid/

 

VEGETARIËRS BOND
Website met informatie over vegetarisch eten en recepten.
http://www.vegetariers.nl

 

30 MINUTEN BEWEGEN
Initiatief van de beweegcampagne 30 Minuten Bewegen van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
http://www.30minutenbewegen.nl

KNOOPLOOS MASSAGE

Persoonlijke massagepraktijk in Elst van Wendy Loos

http:///www.sport-en-massage.nl

FOOD MARBLE 

https://foodmarble.com/?discount_code=JBIJL1

BioVitaal.jpg
disolut.png
knooploos.jpg
download.png
384164_192250984187373_1898518997_n.jpg
bottom of page